Frequently Asked Questions​

Frågor och svar om Fiskodling

01.

Är fiskodling hållbart?

I Finland är fiskodling strängt reglerat och kontrollerat. Målet med övervakningen är att trygga miljöns, fiskarnas och arbetstagarnas välbefinnande. Fiskodlingsanläggningar behöver miljötillstånd enligt miljöskyddslagen för att bedriva fiskodling, och dessutom krävs det tillstånd enligt vattenlagen för att bygga i vattenområden. I tillstånden regleras mycket noggrant vilka områden som får användas i fiskodlingen, produktionssätt och produktionsmängder för vattenbruket samt den maximala belastningen av närsalter. Vattenbehandlingens effektivitet på fiskodlingsanläggningarna kontrolleras med hjälp av miljötillstånd och regelbundna inspektioner. Dessutom förutsätter egenkontrollen inom fiskodling noggrann registrering av all verksamhet.

02.

Hur mår fiskarna i odlingen?

Fiskar odlade i Finland mår bra vilket också stärks av det godkännande som WWF gett näringen. Fiskbestånden har inga sjukdomar som är skadliga för människor. Sjukdomar hos fiskar bekämpas förebyggande på fiskodlingsanläggningarna genom att vaccinera fiskarna och satsa på bra odlingspraxis. De viktigaste råvarorna i fiskfoder är fiskmjöl och fiskolja. Färsk fisk som kommer från havet får inte användas som fiskfoder. Fiskens foder är hårt reglerat och ska godkännas av livsmedelsverket. De inhemska havsanläggningarna är  noggrann med att ge fisken det utrymme som behövs och med högklassigt foder minskar man på spill och utsläpp. Det ger en glad fisk! Att fisken får simma fritt i kassen med tillräckligt med utrymme och rent vatten märks inte bara på fiskens hälsa utan även direkt på smaken.

03.

Kan fiskarna rymma?

Rymningar sker idag i snitt 1 på 1000 vid fiskodling, Det handlar inte om att fisken vill rymma utan att den av misstag simmar ut. Om det sker rymningar är det olyckligt främst eftersom det innebär en ekonomisk förlust för odlaren. För att minska antalet rymningar har de tekniska förhållandena på odlingarna utvecklats och rymningar är idag ett mycket litet problem. De rymningar som ändå sker måste rapporteras.

05.

Hur påverkar fiskodlingen omgivningen?

Fiskodlingen i Finland är en av de få näringsgrenar som har nått sina utsläppsmål. Ekofish är föregångare inom hållbar fiskodling i Norden. Vår verksamhet drivs långt ute till havs och noggranna kontroller av den direktomslutande närmiljön görs regelbundet. År 2016 var fiskodlingens andel av Finlands totala fosforutsläpp cirka 1,9 %. Små utsläpp av fosfor förekommer i mindre skala, men de facto har fiskodling även positiva effekter på havet. Fiskfoder tillverkas mestadels av strömming och vassbuk. Tillverkarna som tar upp strömmingen ur havet renar fisken från dioxiner före den görs till fiskfoder. Det betyder att foderprocessen hjälper till att rena havet från dioxiner. Användningen av Östersjöfoder avlägsnar indirekt fiskodlingens fosfor. Se illustration över kretsloppet nedan. 

06.

Var kan jag läsa mer fakta om fiskodling?

Här finns tillförlitlig information om fiskodlingen som näring. En del av informationen som finns på den här sidan är hämtad från ifrågavarande länkar.

https://merijakalatalous.fi/sv/fiskeri-i-finland/fiskodling-i-finland/

www.luke.fi

www.kalankasvatus.fi

www.boden.fi

www.fiskodlarna.ax